معنی فارسی کلمه Acre

جریب‌ فرنگی‌ (برابر با 06534 پای‌ مربع‌ و یا در حدود، 7404 متر مربع‌) برای‌ سنجش‌ زمین‌، (م‌.م‌.) زمین‌.

کاربرد Acre در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.