معنی فارسی کلمه Acquaintance

اشنایی‌، سابقه‌، اگاهی‌، اشنا، اشنایان‌.

کاربرد Acquaintance در جمله

1. Choose somebody who you consider to be an Acquaintance and make a point of learning something new about his or her interests .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.