معنی فارسی کلمه Acoustics

علم‌ اوا شنود، علم‌ عوارض‌ شنوایی‌، علم‌ اصوات‌، خواص‌، صوتی‌ ساختمان‌(ازنظ‌رانعكاس‌ صدا).، صوت‌ شناسی‌.

کاربرد Acoustics در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.