معنی فارسی کلمه Acoustical

اوا شنودی‌، وابسته‌ به‌ شنوایی‌، مربوط‌ به‌ صدا، مربوط‌، به‌ سامعه‌.

کاربرد Acoustical در جمله

1. else comes close to the Acoustical

2. His colleague Francis Juanes presented the work at the Acoustical Society of America meeting in Victoria , Canada .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.