معنی فارسی کلمه Acorn

میوه‌ء تیره‌ء درختان‌ بلوط‌ (مازو).

کاربرد Acorn در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.