معنی فارسی کلمه Acknowledgment

سپاسگزاری‌، تشكر، اقرار، تصدیق‌، قبول‌، خبر، وصول‌(نامه‌)، شهادت‌ نامه‌.

کاربرد Acknowledgment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.