معنی فارسی کلمه Acknowledge

تصدیق‌ كردن‌.، قدردانی‌ كردن‌، اعتراف‌ كردن‌، تصدیق‌ كردن‌، وصول‌، نامه‌ای‌ را اشعار داشتن‌.

کاربرد Acknowledge در جمله

1. Today we want to Acknowledge the hard work and significant contributions which you have made .

2. it's now time to Acknowledge to the employer what you know they need for this particular position that they're hiring for .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.