معنی فارسی کلمه Acid

ترش‌، حامض‌، سركه‌ مانند، دارای‌ خاصیت‌ اسید، جوهر، اسید، (مج.) ترشرو، بداخلاق‌، بدجنسی‌، جوهر، محك‌.

کاربرد Acid در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.