معنی فارسی کلمه Achilles

(افسانه‌ء یونان‌) اشیل‌ یا اخلیوس‌ قهرمان‌ داستان‌، ایلیاد هومر.

کاربرد Achilles در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.