معنی فارسی کلمه Achievable

دست‌ یافتنی‌، قابل‌ وصول‌، قابل‌ تفریق‌، موفقیت‌ پذیر.

کاربرد Achievable در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.