معنی فارسی کلمه Ace

تك‌ خال‌، اس‌، ذره‌، نقط‌ه‌، درشرف‌، ذره‌ای‌ مانده‌(به‌)،، (مج.) ستاره‌ یا قهرمان‌ تیم‌های‌ بازی‌، رتبه‌ء اول‌،، خـلبانی‌ كه‌ حداقل‌ 5 هواپیمای‌ دشمن‌ راسرنگون‌ كرده‌، باشد، تك‌ خال‌ زدن‌، (ش‌.) پیشوندی‌ ازكلمه‌ citeca، بمعنی‌ (دارای‌ جوهر سركه‌) میباشد كه‌ بصورت‌ تركیب‌ با، سایركلمات‌ میاید.

کاربرد Ace در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.