معنی فارسی کلمه Accused

متهم‌.

کاربرد Accused در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.