معنی فارسی کلمه Accuracy

دقت‌، صحت‌.، درستی‌، صحت‌، دقت‌.

کاربرد Accuracy در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.