معنی فارسی کلمه Accordingly

بنابراین‌، از اینرو، از همان‌ قرار، بر ط‌بق‌ ان‌،، نتیجتا، بالنتیجه‌.

کاربرد Accordingly در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.