معنی فارسی کلمه Accomplishment

انجام‌، اجرا، اتمام‌، كمال‌، هنر، فضیلت‌.

کاربرد Accomplishment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.