معنی فارسی کلمه Accomplished

انجام‌ شده‌، كامل‌ شده‌، تربیت‌ شده‌، فاضل‌.

کاربرد Accomplished در جمله

1. I'm honored to be with you today because , let's face it , you Accomplished something

2. TO PLAY AT CARNEGIE HALL , WHICH IS Accomplished ,

3. this is mission Accomplished when I see

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.