معنی فارسی کلمه Accompany

همراهی‌ كردن‌، همراه‌ بودن‌(با)، سرگرم‌ بودن‌ (با)،، مصاحبت‌ كردن‌، ضمیمه‌ كردن‌، جفت‌ كردن‌، توام‌ كردن‌،، (مو.) دم‌ گرفتن‌، همراهی‌ كردن‌، صدا یا ساز راجفت‌ كردن‌، (با).

کاربرد Accompany در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.