معنی فارسی کلمه Accommodation

همسازی‌، تط‌ابق‌، جا، منزل‌، وسایل‌ راحتی‌، تط‌بیق‌،، موافقت‌، سازش‌ با مقتضیات‌ محیط‌، وام‌، كمك‌، مساعده‌.

کاربرد Accommodation در جمله

1. Accommodation

2. You're looking for cheap Accommodation , but not going to your brother for help .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.