معنی فارسی کلمه Accommodate

همساز، همساز كردن‌، جا دادن‌، منزل‌ دادن‌، وفق‌ دادن‌، با، تط‌بیق‌ نمودن‌، تصفیه‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، اماده‌، كردن‌(برای‌)، پول‌ وام‌ دادن‌(بكسی‌).

کاربرد Accommodate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.