معنی فارسی کلمه Accidental

تصادفی‌، اتفاقی‌، غیر مترقبه‌، عرضی‌(yzara) ضمنی‌،، عارضی‌، غیر اساسی‌، پیش‌امدی‌.

کاربرد Accidental در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.