کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accidental

1. inadvertent
معنی کلمه

2. unintended
معنی کلمه

3. unplanned
معنی کلمه

4. adventitious
معنی کلمه

6. extrinsic
معنی کلمه

8. unintentional
معنی کلمه

9. incidental
معنی کلمه

10. accident
معنی کلمه

11. coincidental
معنی کلمه

12. unexpected
معنی کلمه

13. accidents
معنی کلمه

14. unforeseeable
معنی کلمه

15. unforeseen
معنی کلمه

16. fortuitous
معنی کلمه

17. unwitting
معنی کلمه

18. coincidence
معنی کلمه

20. involuntary
معنی کلمه

21. occasional
معنی کلمه

22. unanticipated
معنی کلمه

24. haphazard
معنی کلمه

25. intoxicated
معنی کلمه

27. accessory
معنی کلمه

28. unwanted
معنی کلمه

29. sporadic
معنی کلمه

30. refrigerant
معنی کلمه

31. episodic
معنی کلمه

32. inopportune
معنی کلمه

33. temporary
معنی کلمه

35. opportunistic
معنی کلمه

36. collateral
معنی کلمه

37. contingent
معنی کلمه

39. by-catch
معنی کلمه

40. one-time
معنی کلمه

41. spin-off
معنی کلمه

42. intentional
معنی کلمه

44. avoidable
معنی کلمه

45. unpreventable
معنی کلمه

46. careless
معنی کلمه

47. catastrophic
معنی کلمه

48. unavoidable
معنی کلمه

49. preventable
معنی کلمه

50. untimely
معنی کلمه

51. harmless
معنی کلمه

52. unexplained
معنی کلمه

53. unpremeditated
معنی کلمه

54. serendipitous
معنی کلمه

56. spontaneous
معنی کلمه

57. negligent
معنی کلمه

58. nonfatal
معنی کلمه

59. inevitable
معنی کلمه

60. iatrogenic
معنی کلمه

62. unfortunate
معنی کلمه

63. untoward
معنی کلمه

64. improper
معنی کلمه

65. wrongful
معنی کلمه

66. unauthorized
معنی کلمه

67. premeditated
معنی کلمه

68. deliberate
معنی کلمه

69. asphyxial
معنی کلمه

70. unwitnessed
معنی کلمه

72. double flat
معنی کلمه

73. undetermined
معنی کلمه

74. unprovoked
معنی کلمه

75. advertent
معنی کلمه

76. antemortem
معنی کلمه

77. autoerotic
معنی کلمه

78. foreseeable
معنی کلمه

79. flammable
معنی کلمه

82. impreventable
معنی کلمه

84. probable
معنی کلمه

85. undeterminable
معنی کلمه

86. justifiable
معنی کلمه

87. motiveless
معنی کلمه

88. inexplicable
معنی کلمه

90. innocuous
معنی کلمه

91. explainable
معنی کلمه

92. chanceable
معنی کلمه

93. unascertainable
معنی کلمه

94. indeterminable
معنی کلمه

95. unvented
معنی کلمه

96. needless
معنی کلمه

97. blastment
معنی کلمه

98. suspicious
معنی کلمه

99. contributory
معنی کلمه

100. double sharp
معنی کلمه

معنی  Accidental به فارسی