معنی فارسی کلمه Accessory

فرعی‌، هم‌ دست‌.، فرعی‌، معین‌، همدست‌(حق.)، معاون‌، شریك‌(جرم‌)، نمائات‌، و نتایج‌ (در جمع‌)، لوازم‌ یدكی‌، (حق.)تابع‌، لاحق‌،، فروع‌ و ضمائم‌، منضمات‌، لوازم‌ فرعی‌، دعوای‌ فرعی‌.

کاربرد Accessory در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.