معنی فارسی کلمه Accession

(.n): نزدیكی‌، ورود، دخول‌، پیشرفت‌، افزایش‌، نیل‌، (بجاه‌ و مقام‌ بخصوص‌ سلط‌نت‌)، جلوس‌، (ط‌ب‌) شیوع‌، بروز،، (حق.) تملك‌ نماء، شیی‌ء اضافه‌ یا الحاق‌ شده‌، نمائات‌، (حیوان‌ و درخت‌)، تابع‌ وصول‌، الحاق‌ حقوق‌، شركت‌ در، مالكیت‌، (tv): بترتیب‌ خرید وارد دفتروثبت‌ كردن‌.

کاربرد Accession در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.