معنی فارسی کلمه Accession

(.n): نزدیكی‌، ورود، دخول‌، پیشرفت‌، افزایش‌، نیل‌، (بجاه‌ و مقام‌ بخصوص‌ سلط‌نت‌)، جلوس‌، (ط‌ب‌) شیوع‌، بروز،، (حق.) تملك‌ نماء، شیی‌ء اضافه‌ یا الحاق‌ شده‌، نمائات‌، (حیوان‌ و درخت‌)، تابع‌ وصول‌، الحاق‌ حقوق‌، شركت‌ در، مالكیت‌، (tv): بترتیب‌ خرید وارد دفتروثبت‌ كردن‌.

کاربرد Accession در جمله

صفات مرتبط با Accession

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accession

1. assenting
معنی کلمه

2. rise to power
معنی کلمه

4. enlargement
معنی کلمه

5. ratification
معنی کلمه

6. rapprochement
معنی کلمه

8. membership
معنی کلمه

9. integration
معنی کلمه

12. admittance
معنی کلمه

14. attainment
معنی کلمه

15. adoption
معنی کلمه

17. enlistment
معنی کلمه

18. acquisition
معنی کلمه

19. adherence
معنی کلمه

20. election
معنی کلمه

21. incorporation
معنی کلمه

22. expansion
معنی کلمه

23. acceptance
معنی کلمه

26. espousal
معنی کلمه

27. mainstreaming
معنی کلمه

28. admission
معنی کلمه

29. acquiescence
معنی کلمه

30. adhesion
معنی کلمه

31. inclusion
معنی کلمه

32. approval
معنی کلمه

33. applicant
معنی کلمه

34. participation
معنی کلمه

36. entrance
معنی کلمه

37. agreement
معنی کلمه

38. applicants
معنی کلمه

41. enrolment
معنی کلمه

42. affiliation
معنی کلمه

43. enrollment
معنی کلمه

45. adopters
معنی کلمه

48. endorsement
معنی کلمه

49. compliance
معنی کلمه

50. adhering
معنی کلمه

53. application
معنی کلمه

56. relation
معنی کلمه

57. approximation
معنی کلمه

58. subscribing
معنی کلمه

60. candidates
معنی کلمه

62. memberships
معنی کلمه

63. assumption
معنی کلمه

64. attachment
معنی کلمه

65. subscription
معنی کلمه

67. allegiance
معنی کلمه

68. commitment
معنی کلمه

69. reception
معنی کلمه

70. candidate
معنی کلمه

71. extension
معنی کلمه

74. devotion
معنی کلمه

76. association
معنی کلمه

77. dedication
معنی کلمه

78. involvement
معنی کلمه

79. nominees
معنی کلمه

80. signature
معنی کلمه

83. ownership
معنی کلمه

90. approach
معنی کلمه

91. coverage
معنی کلمه

95. connection
معنی کلمه

100. conjunction
معنی کلمه

معنی  Accession به فارسی