معنی فارسی کلمه Accessible

دستیابی‌ پذیر.، در دسترس‌، قابل‌ وصول‌، نزدیك‌ (شدنی‌)، اماده‌ء پذیرایی‌،، خوش‌ برخورد، دست‌ یافتنی‌.

کاربرد Accessible در جمله

صفات مرتبط با Accessible

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accessible

1. available
معنی کلمه

2. convenient
معنی کلمه

3. comprehensible
معنی کلمه

4. reachable
معنی کلمه

5. approachable
معنی کلمه

6. comprehendible
معنی کلمه

9. come-at-able
معنی کلمه

10. getatable
معنی کلمه

11. ready to hand
معنی کلمه

12. inaccessible
معنی کلمه

13. affordable
معنی کلمه

14. searchable
معنی کلمه

16. accessed
معنی کلمه

18. accessing
معنی کلمه

19. readable
معنی کلمه

20. responsive
معنی کلمه

21. transparent
معنی کلمه

22. intelligible
معنی کلمه

23. obtainable
معنی کلمه

24. attainable
معنی کلمه

25. inclusive
معنی کلمه

26. feasible
معنی کلمه

28. unreachable
معنی کلمه

29. retrievable
معنی کلمه

31. receptive
معنی کلمه

32. availability
معنی کلمه

33. friendly
معنی کلمه

34. tailored
معنی کلمه

35. achievable
معنی کلمه

36. retrieval
معنی کلمه

37. understandable
معنی کلمه

41. communicable
معنی کلمه

43. possible
معنی کلمه

44. contestable
معنی کلمه

46. addressable
معنی کلمه

50. reasonable
معنی کلمه

51. disposable
معنی کلمه

54. disclosed
معنی کلمه

55. consulted
معنی کلمه

56. published
معنی کلمه

58. disposal
معنی کلمه

60. suppliers
معنی کلمه

64. affordability
معنی کلمه

65. concessional
معنی کلمه

66. user-friendly
معنی کلمه

67. findable
معنی کلمه

69. viewable
معنی کلمه

70. unaccessible
معنی کلمه

71. discoverable
معنی کلمه

72. navigable
معنی کلمه

73. informative
معنی کلمه

74. adaptable
معنی کلمه

76. accesible
معنی کلمه

77. attractive
معنی کلمه

78. graspable
معنی کلمه

79. shareable
معنی کلمه

80. spacious
معنی کلمه

81. commodious
معنی کلمه

82. suitable
معنی کلمه

83. operable
معنی کلمه

84. knowledgeable
معنی کلمه

86. listenable
معنی کلمه

87. transportable
معنی کلمه

88. visitable
معنی کلمه

89. traversable
معنی کلمه

90. enjoyable
معنی کلمه

91. sharable
معنی کلمه

92. unintrusive
معنی کلمه

94. assessable
معنی کلمه

95. securable
معنی کلمه

96. desirable
معنی کلمه

98. nonvisual
معنی کلمه

99. literate
معنی کلمه

100. touchable
معنی کلمه

معنی  Accessible به فارسی