معنی فارسی کلمه Accessibility

دسترسی‌، امكان‌ نزدیكی‌، وسیله‌ وصول‌، امادگی‌ برای‌، پذیرایی‌، قابلیت‌ وصول‌.، دستیابی‌ پذیری‌.

کاربرد Accessibility در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.