کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accessibility

1. approachability
معنی کلمه

2. availability
معنی کلمه

3. handiness
معنی کلمه

4. availableness
معنی کلمه

7. affordable
معنی کلمه

8. proximity
معنی کلمه

9. practicality
معنی کلمه

10. convenient
معنی کلمه

11. accessing
معنی کلمه

13. approachable
معنی کلمه

14. available
معنی کلمه

15. assistive
معنی کلمه

16. accessed
معنی کلمه

17. penetration
معنی کلمه

19. willingness
معنی کلمه

20. handicap
معنی کلمه

24. affordability
معنی کلمه

25. contestability
معنی کلمه

26. reachability
معنی کلمه

27. usability
معنی کلمه

28. convenience
معنی کلمه

29. inaccessibility
معنی کلمه

30. user friendly
معنی کلمه

31. mobility
معنی کلمه

32. legibility
معنی کلمه

33. connectivity
معنی کلمه

34. portability
معنی کلمه

35. readability
معنی کلمه

36. functionality
معنی کلمه

37. comprehensiveness
معنی کلمه

38. responsiveness
معنی کلمه

39. navigability
معنی کلمه

40. transportability
معنی کلمه

41. serviceability
معنی کلمه

42. transparency
معنی کلمه

43. operability
معنی کلمه

44. interoperability
معنی کلمه

45. friendliness
معنی کلمه

46. compatibility
معنی کلمه

47. understandability
معنی کلمه

48. inclusiveness
معنی کلمه

49. reliability
معنی کلمه

50. visibility
معنی کلمه

51. ubiquity
معنی کلمه

52. efficiency
معنی کلمه

53. extensibility
معنی کلمه

54. easiness
معنی کلمه

55. timeliness
معنی کلمه

56. ergonomics
معنی کلمه

57. scalability
معنی کلمه

58. flexibility
معنی کلمه

59. adaptability
معنی کلمه

60. usefulness
معنی کلمه

61. standardization
معنی کلمه

62. maneuverability
معنی کلمه

63. comprehensibility
معنی کلمه

64. discoverability
معنی کلمه

65. amenities
معنی کلمه

66. cleanliness
معنی کلمه

68. aesthetics
معنی کلمه

69. simplicity
معنی کلمه

70. livability
معنی کلمه

71. compactness
معنی کلمه

72. automobility
معنی کلمه

73. playability
معنی کلمه

74. tangibility
معنی کلمه

75. unobtrusiveness
معنی کلمه

76. intelligibility
معنی کلمه

77. helpfulness
معنی کلمه

78. visually impaired
معنی کلمه

79. renewability
معنی کلمه

80. enjoyment
معنی کلمه

81. manageability
معنی کلمه

82. exportability
معنی کلمه

83. connectedness
معنی کلمه

84. esthetical
معنی کلمه

86. audibility
معنی کلمه

87. representativeness
معنی کلمه

88. disabilities
معنی کلمه

89. safeness
معنی کلمه

90. immediacy
معنی کلمه

91. freeness
معنی کلمه

92. diversity
معنی کلمه

93. esthetics
معنی کلمه

94. desirability
معنی کلمه

95. nearness
معنی کلمه

96. salability
معنی کلمه

97. familiarity
معنی کلمه

98. uniformity
معنی کلمه

99. awareness
معنی کلمه

100. attentiveness
معنی کلمه

معنی  Accessibility به فارسی