معنی فارسی کلمه Acceptable

پذیرا، پذیرفتنی‌، پسندیده‌، قابل‌ قبول‌، مقبول‌.، پذیرفتنی‌، قابل‌ پذیرش‌.

کاربرد Acceptable در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.