معنی فارسی کلمه Acceptable

پذیرا، پذیرفتنی‌، پسندیده‌، قابل‌ قبول‌، مقبول‌.، پذیرفتنی‌، قابل‌ پذیرش‌.

کاربرد Acceptable در جمله