معنی فارسی کلمه Accept

قبول‌ شدن‌، پذیرفتن‌، پسندیدن‌، قبول‌ كردن‌.، پذیرفتن‌.

کاربرد Accept در جمله

صفات مرتبط با Accept

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accept

9. take over
معنی کلمه

13. acquiesce
معنی کلمه

14. acknowledge
معنی کلمه

17. recognize
معنی کلمه

22. consider
معنی کلمه

25. tolerate
معنی کلمه

27. countenance
معنی کلمه

31. withhold
معنی کلمه

33. acceptance
معنی کلمه

35. contemplate
معنی کلمه

36. appreciate
معنی کلمه

38. understand
معنی کلمه

41. acceptable
معنی کلمه

45. undertake
معنی کلمه

50. accredit
معنی کلمه

54. approves
معنی کلمه

56. authorize
معنی کلمه

57. envisage
معنی کلمه

58. unacceptable
معنی کلمه

61. embracing
معنی کلمه

62. entertain
معنی کلمه

68. sanction
معنی کلمه

70. approving
معنی کلمه

80. incorporate
معنی کلمه

83. accommodate
معنی کلمه

85. validate
معنی کلمه

87. receiving
معنی کلمه

91. admission
معنی کلمه

93. recipient
معنی کلمه

94. subscribe
معنی کلمه

معنی  Accept به فارسی