معنی فارسی کلمه Accept

قبول‌ شدن‌، پذیرفتن‌، پسندیدن‌، قبول‌ كردن‌.، پذیرفتن‌.

کاربرد Accept در جمله