معنی فارسی کلمه Accent

(.n): تكیه‌ء صدا، علامت‌ تكیه‌ء صدا(بدین‌ شكل‌')، لهجه‌،، ط‌رز قرائت‌، تلفظ‌، قوت‌، تاكید، تشدید، (در شعر)، مد(ddam)، صدا یا اهنگ‌ اكسان‌(فرانسه‌)، (.tv): با، تكیه‌ تلفظ‌ كردن‌، تكیه‌ دادن‌، تاكید كردن‌، اهمیت‌ دادن‌.

کاربرد Accent در جمله

1. be a little bit difficult if your Accent is a little bit

2. Hello . I'm Gill at engVid , and today's lesson is about an Accent-and it's an Accent that

3. the Accent excuse me

4. sort of London Accent; the Cockney London Accent where Cockneys , instead of pronouncing

5. mark . If you use that , use it once . Okay , don't worry if you have an Accent .

6. So get this deal and in 2018 , get the Accent you want .

7. The main thing . . . And if you have an Accent , it's okay if you have an Accent . Most people

8. Accent that means we say it louder than

9. so try to remember that point . Okay ? Next: speak slowly . Because you have an Accent

10. and analyze the American Accent to improve listening comprehension

11. you will hear an American Accent and

صفات مرتبط با Accent

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accent

3. accentuation
معنی کلمه

4. accentuate
معنی کلمه

6. punctuate
معنی کلمه

7. emphasize
معنی کلمه

8. bring out
معنی کلمه

11. accent mark
معنی کلمه

12. speech pattern
معنی کلمه

13. pronunciation
معنی کلمه

15. mandarin
معنی کلمه

18. finisher
معنی کلمه

19. professor
معنی کلمه

20. importance
معنی کلمه

22. concentration
معنی کلمه

23. prominence
معنی کلمه

28. spotlight
معنی کلمه

33. attention
معنی کلمه

34. highlight
معنی کلمه

35. focussed
معنی کلمه

37. priority
معنی کلمه

41. glottal stop
معنی کلمه

43. mispronunciation
معنی کلمه

46. brooklynese
معنی کلمه

47. inflections
معنی کلمه

48. grave accent
معنی کلمه

49. colloquialisms
معنی کلمه

53. intonations
معنی کلمه

54. acute accent
معنی کلمه

55. received pronunciation
معنی کلمه

56. nasal twang
معنی کلمه

57. mannerisms
معنی کلمه

58. affectation
معنی کلمه

59. pidgin english
معنی کلمه

61. diphthongs
معنی کلمه

62. nasality
معنی کلمه

64. antibacchius
معنی کلمه

66. pronounciation
معنی کلمه

67. enunciation
معنی کلمه

69. tone of voice
معنی کلمه

70. cadences
معنی کلمه

71. amphimacer
معنی کلمه

72. phonetics
معنی کلمه

73. franglais
معنی کلمه

75. monotone
معنی کلمه

76. sensibility
معنی کلمه

78. ancestry
معنی کلمه

82. consonants
معنی کلمه

83. vernacular
معنی کلمه

84. huskiness
معنی کلمه

85. language
معنی کلمه

86. pitch accent
معنی کلمه

87. baritone
معنی کلمه

88. earthiness
معنی کلمه

90. muttonchops
معنی کلمه

93. upbringing
معنی کلمه

94. singsong
معنی کلمه

96. scots gaelic
معنی کلمه

97. suaveness
معنی کلمه

99. chirpiness
معنی کلمه

معنی  Accent به فارسی