معنی فارسی کلمه Accelerator

شتاب‌ دهنده‌، شتاباننده‌، تندكن‌، شتابنده‌.

کاربرد Accelerator در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.