کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accelerator

1. gas pedal
معنی کلمه

2. accelerator pedal
معنی کلمه

4. particle accelerator
معنی کلمه

5. atom smasher
معنی کلمه

9. throttle valve
معنی کلمه

10. acceleration
معنی کلمه

11. particle
معنی کلمه

13. accelerating
معنی کلمه

16. accelerant
معنی کلمه

18. brake pedal
معنی کلمه

19. collider
معنی کلمه

22. thruster
معنی کلمه

25. clutch pedal
معنی کلمه

26. handbrake
معنی کلمه

27. torque converter
معنی کلمه

28. solenoid
معنی کلمه

29. electric motor
معنی کلمه

30. electromagnets
معنی کلمه

31. steering wheel
معنی کلمه

32. synchronous motor
معنی کلمه

34. gear lever
معنی کلمه

35. wiper motor
معنی کلمه

36. ignition switch
معنی کلمه

37. gearshift
معنی کلمه

38. floorboard
معنی کلمه

39. kickdown
معنی کلمه

40. retarder
معنی کلمه

41. panic button
معنی کلمه

44. servomotor
معنی کلمه

48. reset button
معنی کلمه

49. gearstick
معنی کلمه

52. steering
معنی کلمه

53. inflator
معنی کلمه

54. proton accelerator
معنی کلمه

55. coaster brake
معنی کلمه

56. microswitch
معنی کلمه

59. electron accelerator
معنی کلمه

60. ignition
معنی کلمه

61. speedometer
معنی کلمه

64. centrifugal force
معنی کلمه

65. socket wrench
معنی کلمه

66. automatic transmission
معنی کلمه

67. idler pulley
معنی کلمه

68. spacebar
معنی کلمه

69. antiproton
معنی کلمه

70. cylinder
معنی کلمه

71. bevel gear
معنی کلمه

72. exhaust pipe
معنی کلمه

75. decelerator
معنی کلمه

77. bevatron
معنی کلمه

78. torsion bar
معنی کلمه

79. exhaust manifold
معنی کلمه

81. micromanipulator
معنی کلمه

82. synchrocyclotron
معنی کلمه

83. hydraulic brake
معنی کلمه

84. inchworm
معنی کلمه

86. propeller shaft
معنی کلمه

87. sciatic nerve
معنی کلمه

88. ignition coil
معنی کلمه

89. linear accelerator
معنی کلمه

90. drivetrain
معنی کلمه

91. sandpile
معنی کلمه

92. wankel engine
معنی کلمه

94. angular acceleration
معنی کلمه

95. electron volt
معنی کلمه

96. hood latch
معنی کلمه

97. fishtailing
معنی کلمه

99. reverser
معنی کلمه

100. toggle switch
معنی کلمه

معنی  Accelerator به فارسی