معنی فارسی کلمه Acceleration

شتاب‌، افزایش‌ سرعت‌، تسریع‌.، شتاب‌، تندی‌، سرعت‌، تسریع‌، تعجیل‌.

کاربرد Acceleration در جمله

صفات مرتبط با Acceleration

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Acceleration

2. quickening
معنی کلمه

3. deceleration
معنی کلمه

4. accelerating
معنی کلمه

5. accelerated
معنی کلمه

7. accelerate
معنی کلمه

8. accelerator
معنی کلمه

15. intensification
معنی کلمه

17. increase
معنی کلمه

18. throttling
معنی کلمه

22. momentum
معنی کلمه

26. timeliness
معنی کلمه

27. expediting
معنی کلمه

28. augmentation
معنی کلمه

31. rashness
معنی کلمه

33. streamlining
معنی کلمه

34. expedite
معنی کلمه

36. expedition
معنی کلمه

37. fast-tracking
معنی کلمه

39. velocity
معنی کلمه

41. downshift
معنی کلمه

42. compression
معنی کلمه

43. horsepower
معنی کلمه

44. displacement
معنی کلمه

46. kickdown
معنی کلمه

47. angular acceleration
معنی کلمه

48. accelerograph
معنی کلمه

49. roadholding
معنی کلمه

50. tractive
معنی کلمه

53. orbital velocity
معنی کلمه

54. controllability
معنی کلمه

56. dephasing
معنی کلمه

57. traction
معنی کلمه

58. overinflation
معنی کلمه

60. tractability
معنی کلمه

61. windblast
معنی کلمه

62. epicyclic
معنی کلمه

63. exponential decay
معنی کلمه

65. degression
معنی کلمه

66. motorisation
معنی کلمه

67. cornering
معنی کلمه

68. refinement
معنی کلمه

69. travel rapidly
معنی کلمه

70. tailwind
معنی کلمه

71. isometric exercise
معنی کلمه

73. antilock
معنی کلمه

74. synchromesh
معنی کلمه

76. drivetrain
معنی کلمه

77. juddering
معنی کلمه

78. retarder
معنی کلمه

79. magnetisation
معنی کلمه

81. mach number
معنی کلمه

82. torque converter
معنی کلمه

83. vibration
معنی کلمه

84. angular velocity
معنی کلمه

85. dynamometers
معنی کلمه

86. oversteer
معنی کلمه

87. pulsations
معنی کلمه

88. deflagration
معنی کلمه

89. responsiveness
معنی کلمه

90. snapback
معنی کلمه

91. hysteresis
معنی کلمه

92. retrorocket
معنی کلمه

93. simple harmonic motion
معنی کلمه

95. eversion
معنی کلمه

96. accentuation
معنی کلمه

97. moment of inertia
معنی کلمه

98. smoothness
معنی کلمه

99. slippage
معنی کلمه

100. accelerative
معنی کلمه

معنی  Acceleration به فارسی