معنی فارسی کلمه Acceleration

شتاب‌، افزایش‌ سرعت‌، تسریع‌.، شتاب‌، تندی‌، سرعت‌، تسریع‌، تعجیل‌.

کاربرد Acceleration در جمله