معنی فارسی کلمه Accelerate

شتاباندن‌، تسریع‌ كردن‌، تند كردن‌، شتاب‌ دادن‌، بر، سرعت‌ (چیزی‌) افزودن‌، تند شدن‌، تندتر شدن‌.، تسریع‌ كردن‌، سرعت‌ دادن‌، سرعت‌ گرفتن‌.

کاربرد Accelerate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.