معنی فارسی کلمه Accelerate

شتاباندن‌، تسریع‌ كردن‌، تند كردن‌، شتاب‌ دادن‌، بر، سرعت‌ (چیزی‌) افزودن‌، تند شدن‌، تندتر شدن‌.، تسریع‌ كردن‌، سرعت‌ دادن‌، سرعت‌ گرفتن‌.

کاربرد Accelerate در جمله

صفات مرتبط با Accelerate

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accelerate

5. facilitate
معنی کلمه

8. streamline
معنی کلمه

9. intensify
معنی کلمه

10. strengthen
معنی کلمه

15. stimulate
معنی کلمه

16. expediting
معنی کلمه

19. acceleration
معنی کلمه

20. expedites
معنی کلمه

22. anticipate
معنی کلمه

24. precipitate
معنی کلمه

25. expedited
معنی کلمه

26. redouble
معنی کلمه

27. increase
معنی کلمه

28. reinforce
معنی کلمه

32. expeditiously
معنی کلمه

35. leapfrog
معنی کلمه

36. expeditious
معنی کلمه

37. activate
معنی کلمه

38. momentum
معنی کلمه

43. speeding
معنی کلمه

49. timeliness
معنی کلمه

50. throttle
معنی کلمه

53. promotion
معنی کلمه

54. expediency
معنی کلمه

55. catalyse
معنی کلمه

56. fast-track
معنی کلمه

57. fast-tracking
معنی کلمه

58. jump-start
معنی کلمه

59. speed-up
معنی کلمه

60. decelerate
معنی کلمه

61. initiate
معنی کلمه

62. catalyze
معنی کلمه

65. optimize
معنی کلمه

66. turbocharge
معنی کلمه

72. constrain
معنی کلمه

73. maximize
معنی کلمه

74. jumpstart
معنی کلمه

75. spearhead
معنی کلمه

76. simplify
معنی کلمه

78. underpin
معنی کلمه

81. supercharge
معنی کلمه

86. continue
معنی کلمه

88. reinvigorate
معنی کلمه

89. decarbonize
معنی کلمه

92. prioritize
معنی کلمه

96. vitalize
معنی کلمه

98. revolutionize
معنی کلمه

99. solidify
معنی کلمه

100. formalize
معنی کلمه

معنی  Accelerate به فارسی