کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abyss

2. precipice
معنی کلمه

10. collapse
معنی کلمه

19. sinkhole
معنی کلمه

24. disaster
معنی کلمه

25. distance
معنی کلمه

31. midnight
معنی کلمه

32. netherworld
معنی کلمه

35. quagmire
معنی کلمه

36. perdition
معنی کلمه

37. nothingness
معنی کلمه

38. purgatory
معنی کلمه

39. quicksand
معنی کلمه

40. darkness
معنی کلمه

41. obscurity
معنی کلمه

42. primrose path
معنی کلمه

43. headlong
معنی کلمه

44. maelstrom
معنی کلمه

45. desolation
معنی کلمه

47. hopelessness
معنی کلمه

49. irrelevance
معنی کلمه

51. rabbit hole
معنی کلمه

54. destitution
معنی کلمه

55. irrelevancy
معنی کلمه

56. desuetude
معنی کلمه

57. twilight zone
معنی کلمه

60. mediocrity
معنی کلمه

62. trapdoor
معنی کلمه

63. dark ages
معنی کلمه

64. abyssopelagic
معنی کلمه

65. netherland
معنی کلمه

66. other world
معنی کلمه

67. tailspin
معنی کلمه

68. earthwards
معنی کلمه

75. cataclysm
معنی کلمه

77. stagnation
معنی کلمه

78. barbarism
معنی کلمه

79. iron curtain
معنی کلمه

80. hellhole
معنی کلمه

81. imaginary place
معنی کلمه

82. abyssal zone
معنی کلمه

83. disintegration
معنی کلمه

85. doldrums
معنی کلمه

86. ignominy
معنی کلمه

87. slumberland
معنی کلمه

88. isolationism
معنی کلمه

89. ruination
معنی کلمه

90. neverland
معنی کلمه

91. wormhole
معنی کلمه

92. semidarkness
معنی کلمه

94. rightwards
معنی کلمه

95. turpitude
معنی کلمه

96. mythical place
معنی کلمه

97. surcease
معنی کلمه

98. decrepitude
معنی کلمه

99. annihilation
معنی کلمه

100. imploding
معنی کلمه

معنی  Abyss به فارسی