معنی فارسی کلمه Abyss

(msyba=) بسیار عمیق‌، بی‌ پایان‌، غوط‌ه‌ ورساختن‌، مغاك‌.

کاربرد Abyss در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.