کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abutment

5. truss bridge
معنی کلمه

6. falsework
معنی کلمه

7. embankment
معنی کلمه

8. revetment
معنی کلمه

10. guardrail
معنی کلمه

14. bascule bridge
معنی کلمه

15. bridgework
معنی کلمه

16. bulkhead
معنی کلمه

18. bailey bridge
معنی کلمه

19. cofferdam
معنی کلمه

21. superstructure
معنی کلمه

23. retaining wall
معنی کلمه

26. partial denture
معنی کلمه

27. subgrade
معنی کلمه

29. headrace
معنی کلمه

30. spalling
معنی کلمه

32. substructure
معنی کلمه

33. understructure
معنی کلمه

34. caissons
معنی کلمه

37. grouting
معنی کلمه

38. overpass
معنی کلمه

40. crossbeam
معنی کلمه

42. sluiceway
معنی کلمه

43. tensional
معنی کلمه

44. steelwork
معنی کلمه

45. gusset plate
معنی کلمه

47. brickwork
معنی کلمه

48. floor joist
معنی کلمه

50. acetabulum
معنی کلمه

51. underdrain
معنی کلمه

55. protrusion
معنی کلمه

56. undersurface
معنی کلمه

59. breakwater
معنی کلمه

60. centerline
معنی کلمه

61. tuberosity
معنی کلمه

62. balustrade
معنی کلمه

63. spillway
معنی کلمه

66. lateral epicondyle
معنی کلمه

67. trabeculae
معنی کلمه

68. snowshed
معنی کلمه

70. swing bridge
معنی کلمه

72. trestle bridge
معنی کلمه

74. corrugation
معنی کلمه

77. zygomatic arch
معنی کلمه

78. streambed
معنی کلمه

79. baseplate
معنی کلمه

81. indention
معنی کلمه

82. handrail
معنی کلمه

84. penstock
معنی کلمه

88. frost heave
معنی کلمه

89. subfloor
معنی کلمه

91. stratum corneum
معنی کلمه

92. flexural
معنی کلمه

93. pantograph
معنی کلمه

94. maxillary sinus
معنی کلمه

95. longeron
معنی کلمه

98. endplate
معنی کلمه

معنی  Abutment به فارسی