معنی فارسی کلمه Abutment

كنار، ط‌رف‌، مرز، حد، (در پل‌ سازی‌)نیم‌ پایه‌، پایه‌، جناحی‌، پشت‌ بند دیوار، بست‌ دیوار، نزدیكی‌، مجاورت‌،، اتصال‌.

کاربرد Abutment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.