معنی فارسی کلمه Abusive

(.n): سوء استفاده‌، سوء استعمال‌، شیادی‌، فریب‌،، دشنام‌، فحش‌، بد زبانی‌، تجاوز به‌ عصمت‌، تهمت‌، تعدی‌،، (.jda): ناسزاوار، زبان‌ دراز، بدزبان‌، توهین‌امیز.

کاربرد Abusive در جمله

1. Are you being sarcastic and , or , Abusive ? - Negative .

صفات مرتبط با Abusive

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abusive

1. insulting
معنی کلمه

4. opprobrious
معنی کلمه

5. offensive
معنی کلمه

6. scurrilous
معنی کلمه

7. inappropriate
معنی کلمه

11. demeaning
معنی کلمه

12. derogatory
معنی کلمه

14. indecent
معنی کلمه

15. predatory
معنی کلمه

16. exploitative
معنی کلمه

18. oppressive
معنی کلمه

19. unethical
معنی کلمه

20. unsuitable
معنی کلمه

21. mistreatment
معنی کلمه

23. degrading
معنی کلمه

24. maltreatment
معنی کلمه

26. improper
معنی کلمه

27. humiliating
معنی کلمه

28. aggressive
معنی کلمه

29. violence
معنی کلمه

30. unlawful
معنی کلمه

32. fraudulent
معنی کلمه

33. undesirable
معنی کلمه

34. excessive
معنی کلمه

35. outrageous
معنی کلمه

37. intrusive
معنی کلمه

38. unseemly
معنی کلمه

39. malicious
معنی کلمه

40. unreasonable
معنی کلمه

43. vexatious
معنی کلمه

44. unconscionable
معنی کلمه

46. inaccurate
معنی کلمه

47. aggressor
معنی کلمه

48. frivolous
معنی کلمه

49. unworthy
معنی کلمه

50. wrongful
معنی کلمه

52. inadequate
معنی کلمه

53. extortionate
معنی کلمه

54. unwarranted
معنی کلمه

55. pejorative
معنی کلمه

57. perverse
معنی کلمه

58. indiscriminate
معنی کلمه

59. arbitrary
معنی کلمه

61. unfounded
معنی کلمه

65. irregular
معنی کلمه

66. incorrect
معنی کلمه

68. uncontrolled
معنی کلمه

69. exaggerated
معنی کلمه

71. inclement
معنی کلمه

76. foul-mouthed
معنی کلمه

77. ill-treated
معنی کلمه

78. ill-treating
معنی کلمه

79. ill-treatment
معنی کلمه

80. disrespectful
معنی کلمه

84. obnoxious
معنی کلمه

86. libellous
معنی کلمه

87. spiteful
معنی کلمه

88. homophobic
معنی کلمه

89. discriminatory
معنی کلمه

91. irresponsible
معنی کلمه

96. vindictive
معنی کلمه

97. discourteous
معنی کلمه

99. dishonest
معنی کلمه

100. defamatory
معنی کلمه

معنی  Abusive به فارسی