معنی فارسی کلمه Abuse

بد بكار بردن‌، بد استعمال‌ كردن‌، سو استفاده‌ كردن‌ از،، ضایع‌ كردن‌، بدرفتاری‌ كردن‌ نسبت‌ به‌، تجاوز به‌ حقوق‌، كسی‌ كردن‌، به‌ زنی‌ تجاوز كردن‌، ننگین‌ كردن‌.

کاربرد Abuse در جمله

صفات مرتبط با Abuse

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abuse

1. maltreatment
معنی کلمه

7. contumely
معنی کلمه

8. blackguard
معنی کلمه

10. clapperclaw
معنی کلمه

11. ill-treat
معنی کلمه

12. ill-treatment
معنی کلمه

13. ill-usage
معنی کلمه

15. revilement
معنی کلمه

17. mistreatment
معنی کلمه

19. molestation
معنی کلمه

21. bullying
معنی کلمه

22. victimization
معنی کلمه

24. misconduct
معنی کلمه

25. harassment
معنی کلمه

26. violence
معنی کلمه

27. assaults
معنی کلمه

28. exploitation
معنی کلمه

31. brutality
معنی کلمه

32. alcoholism
معنی کلمه

33. addiction
معنی کلمه

35. malfeasance
معنی کلمه

36. violations
معنی کلمه

38. embezzlement
معنی کلمه

39. addictions
معنی کلمه

40. humiliation
معنی کلمه

41. wrongdoing
معنی کلمه

43. perversion
معنی کلمه

44. coercion
معنی کلمه

45. malpractice
معنی کلمه

46. brutalisation
معنی کلمه

47. victimisation
معنی کلمه

48. dependency
معنی کلمه

49. excesses
معنی کلمه

50. breaches
معنی کلمه

51. paedophilia
معنی کلمه

52. violation
معنی کلمه

53. misapplication
معنی کلمه

54. offending
معنی کلمه

55. denigration
معنی کلمه

56. misappropriation
معنی کلمه

58. malpractices
معنی کلمه

60. aggression
معنی کلمه

61. infringement
معنی کلمه

63. trespass
معنی کلمه

64. vilification
معنی کلمه

67. trespassing
معنی کلمه

68. improper
معنی کلمه

69. torturing
معنی کلمه

73. excessive
معنی کلمه

74. aggressions
معنی کلمه

75. diversion
معنی کلمه

76. treatment
معنی کلمه

77. battering
معنی کلمه

83. consumption
معنی کلمه

86. arbitrariness
معنی کلمه

87. trampling
معنی کلمه

88. contempt
معنی کلمه

89. invective
معنی کلمه

90. encroachment
معنی کلمه

91. dependence
معنی کلمه

92. drinking
معنی کلمه

95. irregularity
معنی کلمه

97. prevarication
معنی کلمه

معنی  Abuse به فارسی