معنی فارسی کلمه Abuse

بد بكار بردن‌، بد استعمال‌ كردن‌، سو استفاده‌ كردن‌ از،، ضایع‌ كردن‌، بدرفتاری‌ كردن‌ نسبت‌ به‌، تجاوز به‌ حقوق‌، كسی‌ كردن‌، به‌ زنی‌ تجاوز كردن‌، ننگین‌ كردن‌.

کاربرد Abuse در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.