معنی فارسی کلمه Abu:

ابو

کاربرد Abu در جمله:

1. The artist has been planning an even bigger version: a mastaba in the Abu Dhabi desert .

2. look masta city in Abu Dhabi will be the

3. Dubai to Abu Dhabi route a network that

صفات مرتبط با Abu:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Abu:

26. mohammed
معنی کلمه

34. suleiman
معنی کلمه

41. jordanian
معنی کلمه

65. moroccan
معنی کلمه

72. qassam brigades
معنی کلمه

79. lebanese
معنی کلمه

80. west bank
معنی کلمه

84. firdausi
معنی کلمه

91. palestine
معنی کلمه

98. kibbutznik
معنی کلمه

معنی  Abu به فارسی