معنی فارسی کلمه Absorb

دركشیدن‌، دراشامیدن‌، جذب‌ كردن‌، فروبردن‌، فراگرفتن‌،، جذب‌ شدن‌ (غدد)، كاملا فروبردن‌، تحلیل‌ بردن‌، مستغرق‌، بودن‌، مجذوب‌ شدن‌ در.

کاربرد Absorb در جمله

صفات مرتبط با Absorb

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Absorb

1. assimilate
معنی کلمه

18. take over
معنی کلمه

20. compensate
معنی کلمه

23. withstand
معنی کلمه

27. internalize
معنی کلمه

28. mitigate
معنی کلمه

36. amortize
معنی کلمه

39. integrate
معنی کلمه

43. accommodate
معنی کلمه

44. incorporate
معنی کلمه

46. absorptive
معنی کلمه

58. sequester
معنی کلمه

62. transpose
معنی کلمه

65. depreciate
معنی کلمه

67. withdraw
معنی کلمه

73. conflate
معنی کلمه

74. digestive
معنی کلمه

76. encompass
معنی کلمه

84. shoulder
معنی کلمه

87. mainstream
معنی کلمه

معنی  Absorb به فارسی