معنی فارسی کلمه Absorb

دركشیدن‌، دراشامیدن‌، جذب‌ كردن‌، فروبردن‌، فراگرفتن‌،، جذب‌ شدن‌ (غدد)، كاملا فروبردن‌، تحلیل‌ بردن‌، مستغرق‌، بودن‌، مجذوب‌ شدن‌ در.

کاربرد Absorb در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.