معنی فارسی کلمه Absolute

مط‌لق‌، غیر مشروط‌، مستقل‌، استبدادی‌، خودرای‌، كامل‌،، قط‌عی‌، خالص‌، ازاد از قیود فكری‌، غیر مقید، مجرد،، (در هندسه‌ فضایی‌ اقلیدس‌)دایره‌ نامحدود.، مط‌لق‌.

کاربرد Absolute در جمله

صفات مرتبط با Absolute

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Absolute

5. unequivocal
معنی کلمه

6. undiluted
معنی کلمه

8. unambiguous
معنی کلمه

9. unalienable
معنی کلمه

10. unconditional
معنی کلمه

11. complete
معنی کلمه

12. inalienable
معنی کلمه

13. inviolable
معنی کلمه

14. arbitrary
معنی کلمه

16. unquestioning
معنی کلمه

18. univocal
معنی کلمه

19. independent
معنی کلمه

20. downright
معنی کلمه

21. unconditioned
معنی کلمه

27. conclusive
معنی کلمه

28. infrangible
معنی کلمه

29. out-and-out
معنی کلمه

30. right-down
معنی کلمه

31. syntactically independent
معنی کلمه

32. unmitigated
معنی کلمه

33. unquestionable
معنی کلمه

34. absolutely
معنی کلمه

35. ultimate
معنی کلمه

37. indisputable
معنی کلمه

38. intrinsic
معنی کلمه

39. outright
معنی کلمه

42. overriding
معنی کلمه

44. overwhelming
معنی کلمه

47. unfettered
معنی کلمه

48. certainly
معنی کلمه

49. unwavering
معنی کلمه

50. inescapable
معنی کلمه

51. unavoidable
معنی کلمه

52. definite
معنی کلمه

54. paramount
معنی کلمه

58. fundamental
معنی کلمه

59. veritable
معنی کلمه

60. unqualified
معنی کلمه

61. essential
معنی کلمه

63. undisputed
معنی کلمه

65. overarching
معنی کلمه

66. strictly
معنی کلمه

67. definitely
معنی کلمه

68. absolutist
معنی کلمه

69. undiminished
معنی کلمه

70. unlimited
معنی کلمه

71. foremost
معنی کلمه

72. categorical
معنی کلمه

73. indispensable
معنی کلمه

76. unreserved
معنی کلمه

80. definitive
معنی کلمه

82. categorically
معنی کلمه

83. unstinting
معنی کلمه

84. imperative
معنی کلمه

85. ruthless
معنی کلمه

86. foolproof
معنی کلمه

87. unrestricted
معنی کلمه

90. sovereign
معنی کلمه

91. necessary
معنی کلمه

93. insurmountable
معنی کلمه

94. resounding
معنی کلمه

95. exclusive
معنی کلمه

97. completely
معنی کلمه

98. wholehearted
معنی کلمه

100. blanket
معنی کلمه

معنی  Absolute به فارسی