معنی فارسی کلمه Absolute

مط‌لق‌، غیر مشروط‌، مستقل‌، استبدادی‌، خودرای‌، كامل‌،، قط‌عی‌، خالص‌، ازاد از قیود فكری‌، غیر مقید، مجرد،، (در هندسه‌ فضایی‌ اقلیدس‌)دایره‌ نامحدود.، مط‌لق‌.

کاربرد Absolute در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.