معنی فارسی کلمه Abrupt

تند، پرتگاه‌ دار، سراشیبی‌، ناگهان‌، ناگهانی‌، بیخبر،، درشت‌، جداكردن‌.

کاربرد Abrupt در جمله

1. Bunting was nerved to Abrupt action .

2. but it's: got my-- got-- an Abrupt stop for the word , then the word 'my' .

صفات مرتبط با Abrupt

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abrupt

2. precipitous
معنی کلمه

6. discourteous
معنی کلمه

7. disconnected
معنی کلمه

8. unexpected
معنی کلمه

11. untimely
معنی کلمه

12. surprising
معنی کلمه

14. surprise
معنی کلمه

24. ruthless
معنی کلمه

28. barbarous
معنی کلمه

29. barbaric
معنی کلمه

35. unceremonious
معنی کلمه

37. uncharacteristic
معنی کلمه

38. inevitable
معنی کلمه

41. unpredictable
معنی کلمه

42. disastrous
معنی کلمه

44. unpleasant
معنی کلمه

45. unplanned
معنی کلمه

46. inopportune
معنی کلمه

47. inexplicable
معنی کلمه

49. acrimonious
معنی کلمه

50. unwelcome
معنی کلمه

51. unanticipated
معنی کلمه

52. cataclysmic
معنی کلمه

53. irreversible
معنی کلمه

54. unforeseen
معنی کلمه

55. unavoidable
معنی کلمه

57. ignominious
معنی کلمه

60. tumultuous
معنی کلمه

61. impending
معنی کلمه

62. startling
معنی کلمه

63. anticlimactic
معنی کلمه

64. inglorious
معنی کلمه

65. imminent
معنی کلمه

66. unceremonial
معنی کلمه

67. unpredicted
معنی کلمه

68. ungraceful
معنی کلمه

69. wrenching
معنی کلمه

70. unsettling
معنی کلمه

71. improbable
معنی کلمه

73. inauspicious
معنی کلمه

74. eventful
معنی کلمه

75. embarrassing
معنی کلمه

76. eventual
معنی کلمه

77. unscheduled
معنی کلمه

78. undramatic
معنی کلمه

79. tempestuous
معنی کلمه

81. unprecedented
معنی کلمه

82. shocking
معنی کلمه

83. bewildering
معنی کلمه

84. unpropitious
معنی کلمه

85. dizzying
معنی کلمه

86. disorienting
معنی کلمه

87. premature
معنی کلمه

88. intempestive
معنی کلمه

89. prolonged
معنی کلمه

90. emphatic
معنی کلمه

91. unsatisfying
معنی کلمه

92. undignified
معنی کلمه

93. agonizing
معنی کلمه

97. stunning
معنی کلمه

98. startlish
معنی کلمه

99. calamitous
معنی کلمه

100. turbulent
معنی کلمه

معنی  Abrupt به فارسی