معنی فارسی کلمه Abrams

آبرامز

کاربرد Abrams در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.