کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abort

2. terminate
معنی کلمه

10. interrupt
معنی کلمه

11. countermand
معنی کلمه

12. overrule
معنی کلمه

13. sabotage
معنی کلمه

17. withdraw
معنی کلمه

19. discontinue
معنی کلمه

21. override
معنی کلمه

22. overturn
معنی کلمه

25. abrogate
معنی کلمه

27. annulment
معنی کلمه

28. abandonment
معنی کلمه

29. renounce
معنی کلمه

32. undermine
معنی کلمه

34. cancellation
معنی کلمه

35. canceling
معنی کلمه

36. forestall
معنی کلمه

41. frustrate
معنی کلمه

42. thwarting
معنی کلمه

43. invalidate
معنی کلمه

49. demoralize
معنی کلمه

50. deregister
معنی کلمه

51. annulled
معنی کلمه

52. termination
معنی کلمه

54. surrender
معنی کلمه

56. relinquish
معنی کلمه

57. rescinded
معنی کلمه

58. cancelling
معنی کلمه

60. discourage
معنی کلمه

61. disruption
معنی کلمه

63. interrupted
معنی کلمه

66. avoidance
معنی کلمه

67. discontinuation
معنی کلمه

70. nullification
معنی کلمه

71. cancelled
معنی کلمه

72. disappoint
معنی کلمه

74. interruption
معنی کلمه

78. disappoints
معنی کلمه

79. frustration
معنی کلمه

81. frustrating
معنی کلمه

82. rescission
معنی کلمه

84. blackout
معنی کلمه

86. deregistration
معنی کلمه

87. pre-empt
معنی کلمه

88. impregnate
معنی کلمه

89. reattempt
معنی کلمه

90. miscarry
معنی کلمه

91. procreate
معنی کلمه

92. inseminate
معنی کلمه

94. conceive
معنی کلمه

96. postpone
معنی کلمه

97. intubate
معنی کلمه

معنی  Abort به فارسی