معنی فارسی کلمه Abort

بچه‌ انداختن‌، سقط‌ كردن‌، نارس‌ ماندن‌، ریشه‌ نكردن‌، عقیم‌ ماندن‌، بی‌ نتیجه‌ ماندن‌، لغو کردن، متوقف کردن

کاربرد Abort در جمله

1. Given the new circumstances , I think we should Abort .

2. I strongly advise you to Abort the mission .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.