معنی فارسی کلمه Abode

منزل‌، مسكن‌، رحل‌ اقامت‌ افكندن‌، اشاره‌ كردن‌، پیشگویی‌، كردن‌، بودگاه‌، بودباش‌.

کاربرد Abode در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.