معنی فارسی کلمه Aboard

روی‌، توی‌، از روی‌، روی‌ یا داخل‌ (كشتی‌ یا هواپیما).

کاربرد Aboard در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.