معنی فارسی کلمه Abide:

ایستادگی‌كردن‌، پایدارماندن‌، ماندن‌، ساكن‌ شدن‌، منزل‌، كردن‌، ایستادن‌، منتظ‌ر شدن‌، وفا كردن‌، تاب‌ اوردن‌.

کاربرد Abide در جمله:

1. environmental law which is the law that businesses used to have to Abide by to

صفات مرتبط با Abide:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Abide:

20. fulfilled
معنی کلمه

24. implement
معنی کلمه

32. respected
معنی کلمه

34. persevere
معنی کلمه

35. maintain
معنی کلمه

42. accomplish
معنی کلمه

46. subscribe
معنی کلمه

48. commitment
معنی کلمه

49. fulfilment
معنی کلمه

52. applying
معنی کلمه

59. discharge
معنی کلمه

70. stipulate
معنی کلمه

72. acquiesce
معنی کلمه

73. transgress
معنی کلمه

76. contravene
معنی کلمه

77. governed
معنی کلمه

78. respecting
معنی کلمه

81. ratified
معنی کلمه

82. dictated
معنی کلمه

83. disregarded
معنی کلمه

86. cooperate
معنی کلمه

87. abrogate
معنی کلمه

89. renegotiate
معنی کلمه

90. reciprocate
معنی کلمه

93. obtemperate
معنی کلمه

94. reconsider
معنی کلمه

96. circumvent
معنی کلمه

97. breached
معنی کلمه

98. misapprehend
معنی کلمه

معنی  Abide به فارسی