معنی فارسی کلمه Abide

ایستادگی‌كردن‌، پایدارماندن‌، ماندن‌، ساكن‌ شدن‌، منزل‌، كردن‌، ایستادن‌، منتظ‌ر شدن‌، وفا كردن‌، تاب‌ اوردن‌.

کاربرد Abide در جمله

1. environmental law which is the law that businesses used to have to Abide by to