کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abduction

1. kidnapping
معنی کلمه

4. kidnapped
معنی کلمه

5. abducting
معنی کلمه

6. disappearance
معنی کلمه

7. kidnappings
معنی کلمه

8. carjacking
معنی کلمه

11. hijacking
معنی کلمه

13. embezzlement
معنی کلمه

14. adduction
معنی کلمه

15. detention
معنی کلمه

17. hijacked
معنی کلمه

19. misappropriation
معنی کلمه

20. confinement
معنی کلمه

23. sequestration
معنی کلمه

26. confiscation
معنی کلمه

27. diversion
معنی کلمه

30. disposal
معنی کلمه

31. sequestering
معنی کلمه

33. pronation
معنی کلمه

34. attachment
معنی کلمه

35. abstraction
معنی کلمه

36. subtraction
معنی کلمه

38. clearance
معنی کلمه

39. removing
معنی کلمه

40. forefoot
معنی کلمه

41. collection
معنی کلمه

42. clean-up
معنی کلمه

43. hostage-taking
معنی کلمه

44. clearing
معنی کلمه

47. abductees
معنی کلمه

48. abductee
معنی کلمه

50. molestation
معنی کلمه

51. extortion
معنی کلمه

52. homicide
معنی کلمه

53. assassination
معنی کلمه

54. statutory rape
معنی کلمه

55. massacre
معنی کلمه

56. burglary
معنی کلمه

58. gunpoint
معنی کلمه

59. fugitive
معنی کلمه

61. mutilation
معنی کلمه

64. atrocity
معنی کلمه

65. murderer
معنی کلمه

67. maltreatment
معنی کلمه

69. blackmail
معنی کلمه

73. accomplice
معنی کلمه

74. detainment
معنی کلمه

75. extradition
معنی کلمه

76. decapitation
معنی کلمه

77. deportation
معنی کلمه

78. indecent assault
معنی کلمه

80. violence
معنی کلمه

81. abductors
معنی کلمه

82. kidnappers
معنی کلمه

84. retroduction
معنی کلمه

85. armed robbery
معنی کلمه

86. beheading
معنی کلمه

87. sexual assault
معنی کلمه

88. shootings
معنی کلمه

91. incident
معنی کلمه

92. whereabouts
معنی کلمه

93. captivity
معنی کلمه

95. sexual abuse
معنی کلمه

99. abductor
معنی کلمه

100. elopement
معنی کلمه

معنی  Abduction به فارسی