معنی فارسی کلمه Abduction

عمل‌ ربودن‌ (زن‌ و بچه‌ و غیره‌)، ربایش‌، دورشدگی‌، (ط‌ب‌)، دوری‌ از مركز بدن‌، قیاسی‌، قیاس‌.

کاربرد Abduction در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.