کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Abbreviate

3. foreshorten
معنی کلمه

7. summarize
معنی کلمه

10. truncate
معنی کلمه

12. misspell
معنی کلمه

13. italicize
معنی کلمه

15. condense
معنی کلمه

16. transliterate
معنی کلمه

18. prefixed
معنی کلمه

19. pluralize
معنی کلمه

20. apocopate
معنی کلمه

21. pronounce
معنی کلمه

22. mispronounce
معنی کلمه

23. suffixed
معنی کلمه

24. concatenate
معنی کلمه

25. proofread
معنی کلمه

28. hyphenated
معنی کلمه

31. memorize
معنی کلمه

33. scribble
معنی کلمه

36. alphabetize
معنی کلمه

37. handwrite
معنی کلمه

39. serialize
معنی کلمه

42. garbling
معنی کلمه

43. rephrase
معنی کلمه

44. misinterpret
معنی کلمه

45. decipher
معنی کلمه

48. misquote
معنی کلمه

49. brachyology
معنی کلمه

50. parallelize
معنی کلمه

52. plagiarise
معنی کلمه

53. curtation
معنی کلمه

57. transcribe
معنی کلمه

58. interrupt
معنی کلمه

59. rearrange
معنی کلمه

60. initialize
معنی کلمه

63. cogitate
معنی کلمه

69. regurgitate
معنی کلمه

70. recompile
معنی کلمه

72. methinks
معنی کلمه

75. anglicised
معنی کلمه

77. prefacing
معنی کلمه

78. paraphrase
معنی کلمه

80. initialise
معنی کلمه

82. expostulate
معنی کلمه

84. predefine
معنی کلمه

87. bastardize
معنی کلمه

90. deleting
معنی کلمه

93. enumerate
معنی کلمه

95. plagiarize
معنی کلمه

96. detruncate
معنی کلمه

97. perissological
معنی کلمه

98. commatic
معنی کلمه

99. for short
معنی کلمه

100. common noun
معنی کلمه

معنی  Abbreviate به فارسی