معنی فارسی کلمه Abbreviate

كوتاه‌ كردن‌، مختصركردن‌، خلاصه‌كردن‌.، مختصر كردن‌.

کاربرد Abbreviate در جمله