معنی فارسی کلمه Abbott

ابوت

کاربرد Abbott در جمله

1. We call them Abbott and Costello .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.