معنی فارسی کلمه Abbott:

ابوت

کاربرد Abbott در جمله:

1. We call them Abbott and Costello .

صفات مرتبط با Abbott:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Abbott:

10. margaret
معنی کلمه

15. christopher
معنی کلمه

20. patricia
معنی کلمه

23. matthews
معنی کلمه

29. caroline
معنی کلمه

35. scarborough
معنی کلمه

36. armstrong
معنی کلمه

51. alexander
معنی کلمه

52. kathleen
معنی کلمه

71. christine
معنی کلمه

81. friedman
معنی کلمه

85. gonzales
معنی کلمه

96. bernstein
معنی کلمه

97. catherine
معنی کلمه

98. sebastian
معنی کلمه

معنی  Abbott به فارسی