معنی فارسی کلمه Abandon

ترك‌ گقتن‌، واگذاركردن‌، تسلیم‌شدن‌، رهاكردن‌،، تبعیدكردن‌، واگذاری‌، رهاسازی‌، بی‌خیالی‌.

کاربرد Abandon در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.