معنی فارسی کلمه Aaron

هارون‌ برادر موسی‌.

کاربرد Aaron در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.