معنی فارسی کلمه Aaron:

هارون‌ برادر موسی‌.

کاربرد Aaron در جمله:

صفات مرتبط با Aaron:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Aaron:

50. henderson
معنی کلمه

53. crawford
معنی کلمه

56. armstrong
معنی کلمه

58. thompson
معنی کلمه

65. williams
معنی کلمه

67. hernandez
معنی کلمه

74. jennings
معنی کلمه

75. mitchell
معنی کلمه

77. harrison
معنی کلمه

84. fletcher
معنی کلمه

95. stevenson
معنی کلمه

معنی  Aaron به فارسی