تنظیمات

آلودگی هوا ضریب هوشی را کم می‌کند

سطح ساده
سطح متوسط
سطح حرفه‌ای