تنظیمات

پرنده‌ها امنیت را از سایر پرنده‌ها یاد می‌گیرند

سطح ساده
سطح متوسط
سطح حرفه‌ای